Xây dựng các chương trình an sinh xã hội dành cho nhóm người lao động linh hoạt trong khu vực Đông Nam Á

Báo cáo này trình bày tổng quan về các chính sách an sinh xã hội dành cho nhóm người lao động linh hoạt tại Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam (sau đây gọi chung là “SEA-6”).

Trong khi nhóm việc làm linh hoạt, phi chính thức hoặc phi tiêu chuẩn liên tục đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh tế tại khu vực Đông Nam Á, nền kinh tế số đang tạo ra nhiều cơ hội mới cho việc làm hiệu quả. Điều này đã thúc đẩy việc nghiên cứu về hướng phát triển các chính sách và mô hình an sinh xã hội. Cụ thể, các quốc gia đang rà soát lại cách giải quyết các lỗ hổng và hạn chế trong phạm vi của các chương trình an sinh xã hội đối với người dân đang làm các công việc truyền thống, và các công việc linh hoạt, phi chính thức hoặc phi tiêu chuẩn mới.

Báo cáo này trình bày tổng quan về các chính sách an sinh xã hội dành cho nhóm người lao động linh hoạt tại Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam (sau đây gọi chung là “SEA-6”), trong đó sẽ tổng hợp các chương trình an sinh xã hội hiện tại trong nhóm SEA-6 và các gợi ý chính sách quan trọng từ Chính phủ và khu vực tư nhân.

Một số kết luận quan trọng:

  1. Việc làm phi tiêu chuẩn chiếm đa số lực lượng lao động tại khu vực Đông Nam Á. Lực lượng lao động phi chính thức chiếm hơn 78% số lượng người lao động trên 15 tuổi, cao hơn đáng kể so với trung bình toàn cầu khoảng 51%.
  2. Các nền kinh tế trong nhóm SEA-6 đã áp dụng một cách tiếp cận linh hoạt trong việc thúc đẩy an sinh xã hội. Nhìn chung, các quốc gia đã điều chỉnh các chính sách an sinh xã hội nhằm khuyến khích sự tham gia của người lao động.
  3. Có cơ hội cho sự hợp tác công – tư nhằm thúc đẩy an sinh xã hội cho người lao động phi tiêu chuẩn. Với nhiều sự thay đổi dự kiến về tương lai việc làm, sự phối hợp liên tiếp giữa các cá nhân, chính phủ và khu vực tư nhân, như công ty nền tảng số, có thể dẫn tới các giải pháp chính sách hiệu quả, linh hoạt và phù hợp với các nhu cầu thay đổi của người lao động

Báo cáo này là bước đầu mở ra cuộc đối thoại. Mục đích của Báo cáo là khơi nguồn các cuộc thảo luận quan trọng giữa khu vực công và khu vực tư để cùng xây dựng các chính sách an sinh xã hội đảm bảo phúc lợi của người dân kiếm thu nhập từ các việc làm linh hoạt, phi chính thức hoặc phi tiêu chuẩn trong khu vực.

Download Agenda

Download Report

Latest Updates

Latest Updates​

Dr Ming Tan

Founding Executive Director

Dr Ming Tan is founding Executive Director for the Tech for Good Institute. She is concurrently a Senior Fellow at the Centre for Governance and Sustainability at the National University of Singapore. Her research interests lie at the intersection of technology, business and society, including sustainability and innovation.

 

Ming was previously Managing Director of IPOS International, part of the Intellectual Property Office of Singapore, which supports Singapore’s future growth as a global innovation hub for intellectual property creation, commercialisation and management.

 

Prior to joining the public sector, she was Head of Stewardship of the COMO Group, a Singaporean portfolio of lifestyle companies operating in 14 countries worldwide. Her portfolio covered sustainability, brand and data privacy. She was concurrently the founding Executive Director of COMO Foundation, the private philanthropy of the owner of the COMO Group.

 

As a company director, she lends brand and strategic guidance to SuperNature Pte Ltd, COMO Hotels and Resorts (Asia) Pte Ltd, COMO Club Pte Ltd, and Mogems Pte Ltd. In the not-for-profit space, Ming is an Advisor to Singapore Totalisator Board and serves on the boards of Esplanade–Theatres on the Bay, Singapore’s national performing arts centre, St. Joseph’s Institution International and COMO Foundation.

 

As part of her commitment to holistic education and the arts, she also sits on the Advisory Panel of the Centre for the Arts of the National University of Singapore.

 

Ming was educated in Singapore, the United States, and England. She obtained her bachelor’s and master’s degrees from Stanford University and her doctorate from Oxford.